Αξιοποίηση των δραστηριοτήτων του σύγχρονου on-line-marketing και των εφαρμογών internet analytics κ.λπ.