Αξιοποίηση των δραστηριοτήτων της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας