Αξιοποίηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και του ΙΟΤ στις δεξιότητες ανέργων ή σε νέες ειδικότητες