Αξιοποίηση της βιωματικής εμπειρίας και την οικονομία της φήμης (reputation economy)